Gebruiks- & Servicevoorwaarden Pluriform

Definities
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • Pluriform Studio: programmatuur voor het ontwikkelen, aanpassen en uitrollen van modellen;
 • Pluriform Client: programmatuur om één of meerdere sessie(s) te starten met toegang tot de bijbehorende Pluriform Server;
 • Pluriform Open Logica: met Pluriform Studio ontwikkelde modellen met voor iedereen bruikbare objecten met hun bijbehorende regels, taken, documenten etc.;
 • Pluriform Basis: het geheel van Pluriform Client, -Server, -Studio en -Open Logica;
 • Branchemodel: een informatiemodel voor een branche dat, geworteld in Pluriform Basis, de bedrijfsprocessen van een branche definieert;
 • Pluriform: de combinatie van Pluriform Basis en eventueel een Branchemodel;
 • Partner: een rechtspersoon die met Pluriform Software (hierna te noemen PS) een overeenkomst is aangegaan om Pluriform te leveren aan een branche;
 • Klant: een (rechts)persoon die Pluriform gebruikt voor de afhandeling van zijn bedrijfsprocessen;
 • Versie: een kopie van Pluriform die vrijgegeven is voor gebruik in een Productiesysteem;
 • Productie Release: een Versie van Pluriform die voor algemeen gebruik is vrijgegeven. Dit gebeurt in de regel twee keer per jaar, maar in ieder geval zo vaak als nodig;
 • Innovatie Release: de versie van Pluriform waarmee een selecte groep van Klanten en Partners actief participeren in de ontwikkeling van de volgende Productie Release. Daartoe worden tenminste maandelijks Upgrades van de betrokken Productiesystemen uitgevoerd;
 • Productiesysteem: een informatiesysteem van Klant voor de afhandeling van zijn bedrijfsprocessen. Een Productiesysteem bevat een Versie van Pluriform en een uniek geregistreerde database-instantie met daarin specifieke aanpassingen, instellingen en gegevens van Klant;
 • Testsysteem: een kopie van Productiesysteem waarmee een Klant nieuwe Upgrades kan verifiëren alvorens in productie te gaan;
 • Upgrade: alle werkzaamheden om een nieuwe Versie ter verificatie te installeren en te verifiëren (in het Testsysteem) en in productie te nemen en aanloopproblemen op te lossen (in het Productiesysteem) totdat Klant en Partner beiden de Upgrade als afgerond beschouwen;
 • Pluriform Abonnements Informatie (PAI): Een overzicht van de verschillende abonnementsopties en daarbij behorende tariefsoorten;
 • Pluriform Abonnements Aanvraag (PAA): Een aanvraag van een Klant om Pluriform te gaan gebruiken voor de afhandeling van zijn bedrijfsprocessen en daarvoor een licentie te verkrijgen;
 • Pluriform Abonnemets Wijziging (PAW): Een aanvraag van een Klant om zijn Pluriform abonnement te wijzigen;
 • Licentie: een tijdelijk gebruiksrecht voor het gebruik van Pluriform;
 • Sessie: een Pluriform Client die aangemeld is bij een Productiesysteem;
 • Timeslot: een periode van 10 minuten waarin een Sessie leest of schrijft in het Productiesysteem.


A. Uitgangspunten
 1. Klant wenst Pluriform te gebruiken bij de afhandeling van zijn bedrijfsprocessen.
 2. PS is gerechtigd om aan Klant een niet-exclusieve licentie daartoe te verlenen.
 3. Deze overeenkomst legt de afspraken tussen partijen volledig vast en treedt in de plaats van alle andere overeenkomsten hetzij mondeling hetzij schriftelijk, die voor de datum van ondertekening van deze overeenkomst tussen partijen ter zake zijn gesloten. Tevens doet Klant afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd.
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk door partijen zijn vastgesteld, gedateerd en ondertekend.
 5. Gedurende het gebruik van de Innovatie Release zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.


B. Auteursrecht
Geen van de intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot Pluriform en de documentatie worden in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk overgedragen.

C. Licentievergoeding
 1. Klant is een licentievergoeding verschuldigd.
 2. Productiesystemen rapporteren periodiek, elektronisch aan PS informatie over het gebruik.
 3. PS factureert Klant maandelijks op basis van deze informatie conform het geldende tarief; betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
 4. Bij te late betaling is Klant, zonder ingebrekestelling, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Als Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal deze uit handen worden gegeven. Klant zal dan tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten moeten vergoeden die verband houden met de inning van de vordering met een minimum van 15% van het totale bedrag.
 5. Mits er een geldige licentie overeenkomst is en voorgaande periodes betaald zijn, verstrekt PS aan Klant een code voor het gebruik van zijn Productiesysteem in de huidige periode.
 6. Het gebruik van een Testsysteem afgeleid van het Productiesysteem, alsmede het gebruik van nieuwe Releases en het verhelpen van bepaalde storingen, zie artikel D, is inbegrepen in de licentievergoeding.
 7. De tarieven voor het gebruik van Pluriform zijn gebaseerd op de ten tijde van het vaststellen van de tarieven prijsbepalende factoren. PS en/of Partner hebben het recht deze tarieven op billijke wijze aan gewijzigde factoren aan te passen.
 8. De (elektronische) administratie van PS geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van:
  1. de door Klant aan PS verstrekte opdrachten en gedane betalingen;
  2. de omvang van het gebruik van Pluriform door Klant;
  3. de voor Klant bestede tijd in het kader van hulp bij storingen.


D. Garantie
In de regel komt twee keer per jaar, maar in ieder geval zo vaak als nodig, een nieuwe Productie Release van Pluriform beschikbaar, aangepast aan nieuwe technologie, regelgeving en inzichten. In het geval dat de gebruikte Release actueel is (minder dan 2 jaar oud) en het Productiesysteem van Klant blokkeert of dreigt te blokkeren voor alle of een groep werkplekken, is Partner tijdens kantooruren bereikbaar en zal Partner, en op diens verzoek PS, zich met de hoogste prioriteit inspannen de oorzaak op te sporen en indien mogelijk te verhelpen danwel te adviseren in het verhelpen door derden. De kosten hiervan worden op nacalculatiebasis volgens de dan geldende tarieven aan Klant gefactureerd, tenzij aan beide volgende voorwaarden is voldaan:
 1. de oorzaak van de blokkade betreft een fout in Pluriform;
 2. en er is bij Klant geen Upgrade van zijn Productiesysteem onderhanden.


E. Aansprakelijkheid
 1. In geval van in artikel D omschreven garantie is de aansprakelijkheid van PS en Partner beperkt tot restitutie van de licentievergoeding naar rato van de verloren productietijd.
 2. PS en Partner zijn niet aansprakelijk voor schade van Klant, in het bijzonder ook niet voor bedrijfs- en andere gevolgschade, directe en indirecte schade daarbij inbegrepen voortkomend uit of in verband staand met deze overeenkomst. In ieder geval wordt de schade per schade veroorzakende gebeurtenis, waarbij een aantal samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot de maximum vergoeding die de verzekeraar van PS danwel Partner in dit geval zal uitkeren. Klant vrijwaart PS en Partner voor aanspraken van derden terzake van door deze eventueel geleden of te lijden schade.
 3. PS vrijwaart Klant voor schadeclaims voortkomend uit door PS in Pluriform eventueel gepleegde inbreuken op het octrooi- of het auteursrecht, op voorwaarde dat Klant een beweerde inbreuk direct aan PS meldt en, indien PS dat wenst, het verweer tegen zodanige bewering volledig overlaat aan PS en deze daarbij alle verlangde medewerking en informatie verschaft.
 4. Klant verklaart voldoende rechten te hebben op de informatieverwerkende infrastructuur, inclusief programmatuur en gegevensverzamelingen en overige informatie waaraan – dan wel waarmee – PS, Partner en de eventueel door hen in te schakelen onderaannemers worden gevraagd te werken. Klant vrijwaart PS, Partner en de eventueel door hen in te schakelen onderaannemers voor aanspraken van derden terzake.
 5. Een nieuwe Productie Release is zo veel als mogelijk compatibel met de vorige Productie Release, maar kan desalniettemin van invloed zijn op de werkwijze van Klant en de bruikbaarheid van bepaalde technisch verouderde apparatuur en verouderde systeemsoftware. PS en Partner zijn niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit.


F. Waarborg
Voor het onverhoopte geval dat PS of Partner in gebreke blijven bij het verzorgen van correctief onderhoud zijn zij met de Stichting Waarborg Pluriform overeengekomen dat Klant hierop jegens de Stichting aanspraak kan maken, mits hij gebruik maakt van een Productie Release van minder dan 2 jaar oud, een ondertekende licentieovereenkomst kan tonen voor het betreffende Branchemodel, en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden. Nadere informatie is te vinden op de website van de Stichting (https://swp.pluriform.nl).


G. Service
 1. Partner organiseert de noodzakelijke expertise om service te kunnen verlenen op de actuele Productie Releases van Pluriform (minder dan 2 jaar oud) die in productie zijn bij zijn Klanten. Partner bepaalt in overleg met Klant welke personen in welke mate zullen worden ingezet bij de uitvoering van de servicewerkzaamheden.
 2. Klant heeft één of meer medewerkers met voldoende kennis van zijn Productiesysteem, die als eerste aanspreekpunt de meeste vragen van overige medewerkers kunnen beantwoorden. In het geval dat vragen onvoldoende beantwoord kunnen worden neemt een hiervoor aangewezen medewerker contact op met Partner.
 3. In het geval dat Productiesysteem van Klant blokkeert voor alle of een groep van gebruikers neemt Klant onverwijld contact op met Partner. Partner spant zich met de hoogste prioriteit in de oorzaak op te sporen en indien mogelijk te verhelpen danwel te adviseren in het verhelpen door derden (zie artikel D).
 4. In het geval dat Klant verwacht dat zijn Productiesysteem zal gaan blokkeren voor alle of een groep van gebruikers maakt Klant hiervan onverwijld melding. Partner reageert binnen één werkdag op de melding om het probleem te onderzoeken.
 5. In het geval van een verstoring van een functie van het Productiesysteem maakt Klant hiervan melding. Partner en/of PS bepalen in overleg met Klant of, en zo ja, hoe en wanneer de verstoring hersteld wordt.
 6. Alle overige meldingen waaronder vragen, veranderingen en uitbreidingen vallen niet onder deze voorwaarden maar worden alleen opgelost in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening.
 7. Op de website van Partner staat de procedure voor het melden en oplossen van verstoringen beschreven.
 8. De kosten van het beantwoorden van vragen en het onderzoeken en verhelpen van verstoringen worden op nacalculatiebasis volgens de dan geldende tarieven gefactureerd tenzij het Productiesysteem van Klant blokkeert of dreigt te blokkeren voor alle of een groep gebruikers en voldaan is aan de garantiebepaling (zie artikel D).


H. Duur en beëindiging
 1. Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Klant is gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. De overeenkomst kan in onderstaande gevallen tegen het dan daarvoor geldende tarief worden omgezet naar een licentieovereenkomst met beperkte garantie, waarborg en service:
  1. Ofwel een "Afscheidslicentie", als Klant geen Upgrade wenst uit te voeren naar een actuele Release of niet akkoord gaat met gewijzigde voorwaarden of tarieven.
  2. Ofwel een "Read-only Licentie", wanneer Klant Pluriform alleen nog wenst te gebruiken voor archiefdoeleinden.
 4. Indien men de overeenkomst niet omzet als bedoeld onder H3.1 of H3.2 dient men alle in gebruik zijnde kopieën van Pluriform te vernietigen.
 5. PS heeft het recht om deze overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang voor de toekomst te beëindigen:
  1. als Klant, 4 weken na schriftelijke ingebrekestelling, één of meer van zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst blijft schenden;
  2. indien de onderneming van Klant wordt gestaakt als gevolg van faillissement, liquidatie of anderszins;
 6. PS zal wegens zodanige beëindiging tot geen enkele betaling of schadevergoeding gehouden zijn, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding wegens schending door Klant van plichten of rechten als hiervoor bedoeld.


I. Rechtsverhouding en geschillen
 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in de plaats waar Pluriform Software gevestigd is.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat een geschil door mediation, arbitrage of bindend advies wordt opgelost.


J. Wijziging van voorwaarden en tarieven
Deze Gebruiks en Service voorwaarden en bijbehorende tarieven kunnen door PS worden gewijzigd ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking veertien dagen na de bekendmaking aan Klant per reguliere post(factuur), e-mail, plaatsing op de website of op een latere datum in de bekendmaking vermeld. Als de wijziging dermate nadelig is voor Klant dat in redelijkheid van hem niet gevergd kan worden de overeenkomst in stand te houden, heeft deze tot de ingangsdatum van de wijziging het recht om de overeenkomst om te zetten in een licentievorm als beschreven in artikel H3.